Skip to main content

Full text of "Flora Indica Vol-I"

See other formats


Goniothalamus.]         FLOIIA INDICA.                  107

ultrapollicaribus, petalis exterioribus ovato-lanceolatis glabris basi in
unguem brevem latum angustatis.

HAS. la sylvis Zeylanise, alt. 2-3000 ped.l  Travancor ad Courfca-
lam, Wi$U! (v. s.)

Ramuli foliosi, glabri, corticemgricanteruguloso; gemmse fusco-pubescentes. Folia
3$-6 poll, longa, 1^-^ lata, pet. |-^-poU.} rigida, coriacea, utrinque glaberrima,
supra lucida, subtus pallida, marginibus in sicco recurvis. Pedunculi f-1-pollieares,
apice subclavati, ima basi bracteis piuribus rainutis squamseformjbus muniti. Sepala
lata, ovata, vix acuta, basi coalita, coriacea, in fructu persistentia. Petala ext. crasse
coriacea, 1-J-l $ poll, longa, apicc obtusiuscula, glabriuscala, subgrauulosa, ungue basi
areola depressa oblonga fusco-pubescente notato, iiit. in xnitram ovatam actitaux coalita.
Ovaria lineari-oblonga, strigosa, stylo subulate paullo longiore. Torus pianos. Car'
pella numerosa vel abortu pauca, brevissimo pedicellata, paullo ultra ^ poll, longa,
ovalia, utrinque obtusa. Semen 1, conforme, testa tenui, papyracea, laivi.
4. G. Gardner! (tl.f. et T.) ; foliis anguste oblongo-lanceolatis
basi acutis apice obtusis vel obtuse et breviter acuminatis, pedunculis
axillaribus vel paullo supra-axillaribus petioles vix superantibus, flori-
bus sesquipollicaribus, petalis exterioribus oblongo-lauceolatis glabris
basi vix craguiculatis.
HAB. In sylvis Zeylanise, alt. 2-3000 ped., Walker! Gardner!
(v. s.)
SamvH prioris. Folia 5-8 poll, longa, 1-fc lata, petiolo {-poll., crasse coriacea,
supra nitida, subtus pallida, nervi crebriores quam in priore specie, PeduncuR $-%
poll, longi, squamis distichis bractcata. Sepala basi cordata, submembranacea, in sicco
nervosa. Petala est. l-|-poll,, glabriuscula, basi areola triqiietra pubcscente notata.
Ovaria adpresse pilosa, stylo longe subulato triple longiore superata.
Though, certainly close to the last species, this appears sufficiently distinct. Its
leaves are longer and narrower, and its flowers larger, than those of G. TJtwaite&ii.
The fruit is unknown.
5. G* Malayanus (H.f. et T.) ; foliis lineari-oblongis longe acu-
minatis utrinque glabemmis, pedunculis petioles parum superantibus, .
floribus pollicaribus, petalis exterioribus oblongo-lanceolatis pubescen-
tibus.
HAB. la Malaya ad Malacca, Griffith t (t?. *.)
Ramuli elongati, glabri, cortice ruguloso albo ; partes novella fusco-toxncntosulee,
cito glabrescentes. Folia basi acutiuscula vel rotundata, 6-9 p?ll. longa, lf-3 lata,
petiolo i-poll., supra lucida, subtus pallidiora. PediceUi azillares, Vl-poU., Mvo-
tomentosi, basi distiche bracteolati, caeterum nudi. Sepala ovata, acuta, tomentosa.
Petala exteriora l-l|-pollicaria, late unguiculata, dorso linea longitudiioali snbcari-
uata, tenuissime fnsco-scricea, basi areola lata glabra notata ; interiora in mitram
extus dense albido-sericcam vix semipollicem altam coalita. Ovaria dense aureo-
sericea, stylo ajquilongo subulato terminata. Torus fructus globosus, tomentojaus.
Carpella polllcaria, elongato-oblonga vel cylindrica, interdum medio parura constrict^
apiculata, pediccllo J poll, longo suffulta, atix>-fusca, granulosa, pitis pancis sparsis
aureo-sericeis vestita, detnum glabrescentia.
This species seems identical in foliage with G. gigmteus> but is very distinct in
the size and structure of the flower.
6. G. cardiopetalu* (H.f. et T.) ; foliis obovato-oblongfe vel li-
neari-oblongis basi acutis apice abrupte acuminatis margine undula-
tis, pedunculis supra-axUloribus 1-3 verticaliter uniaeriatis petiolo bre-